ระบบการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์(E-Learning KSU)

นายศาสตรา มุลวิไล<br>หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา<br>
ดูแลและปรึกษาระบบการจัดการเรียนการสอน E-learning KSU<br>E-mail : sattra.mo@ksu.ac.th<br>
Tel : 7120 และ 7140 นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย<br>งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา<br>
ประสานงานระบบการจัดการเรียนการสอน E-learning KSU<br>
Tel : 7120 และ 7140