Picture of ศาสตรา มุลวิไล
ให้คำแนะนำการจัดทำข้อสอบออนไลน์
by ศาสตรา มุลวิไล - Friday, 8 October 2021, 12:04 PM
 

ให้คำแนะนำการจัดทำข้อสอบออนไลน์ และมีประเด็นในการใช้งานที่หลากหลาย เกิดแนวคิดประยุกต์ในการปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบ การควบคุมการสอบแบบออนไลน์ ใน Microsoft Team