Picture of ศาสตรา มุลวิไล
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
by ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 14 July 2021, 9:57 AM
 

   
             

                  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระยะที่ผ่านมา คณาจารย์มีการเรียนรู้การจัดทำสื่อ E-learning และการเรียนแบบ Online ยินดีบริการนะครับ  ติดต่อสอบถาม :  7120, 7140 และfacebooke https://www.facebook.com/lmsksu/