Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 5
by ศาสตรา มุลวิไล - Friday, 8 October 2021, 12:05 PM
 

วันที่ 25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์E-learnning รุ่นที่5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B304
มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ใช้เทคโนโลยีตามยุค 4.0 อาจารย์มีความตั้งใจ
และรายวิชาในระบบขึ้นมากกว่า 50 รายวิชาเพื่อประโยชน์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป

>> คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม